2.4 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49­-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ანგარიში (ქვეყნდება ყოველწლიურად)

 

2.4 (24.01.2019)

2.4 (24.01.2018)

2.4 (27.01.2017)

2.4 (22.01.2016)

2.4  (13.01.2015)

2.4 (30.12.2013)