2.5 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37­-ე და მე­-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა (ქვეყნდება კვარტალურად)

Print Friendly, PDF & Email
buy research papers cheap