1.2 ადმინისტრაციული ორგანოსა და მისი სტრუქტურული ერთეულების/ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი) (განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში)

 

1.2 სიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ (25.04.2018)

1.2  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დებულება (28.02.2017)

1.2 სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცნეტრის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ დირექტორის 2010 წლის 26 მარტის N90/10 ბრძანებაში ცვლელებების განხორციელების თაობაზე (08.09.2014)

1.2  სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2010 წლის 26 მარტის N90/10 ბრძანებაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე (30.12.2013)

1.2  სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახე (30.12.2013)

1.2  სსიპ – გამოცდების ეროვნული ცენტრი შინაგანაწესი (30.12.2013)

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
buy research papers cheap