3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში (ქვეყნდება კვარტალურად)

Print Friendly, PDF & Email
buy research papers cheap