5.10 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია (ქვეყნდება ყოველწლიურად)

5.10 (24.01.2019)

5.10 (24.01.2018)

5.10 (26.01.2017)

5.10 (10.02.2016)

5.10 (02.02.2015)

5.10 (03.02.2014)