5.10 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია (ქვეყნდება ყოველწლიურად)

5.10 (24.01.2018)

5.10 (26.01.2017)

5.10 (10.02.2016)

5.10 (02.02.2015)

5.10 (03.02.2014)

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
buy research papers cheap