5.2 ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია – ნაზარდი ჯამით (ქვეყნდება კვარტალურად და ყოველწლიურად)