5.5 ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელის მითითებით (ქვეყნდება ყოველწლიურად)

 

5.5 (24.01.2019)

5.5 (24.01.2018)

5.5 (26.01.2017)

5.5 (26.01.2016)

5.5 (02.02.2015)

5.5 (30.12.2013)