5.6 ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად (ქვეყნდება ყოველწლიურად)

 

5.6 (24.01.2019)

5.6 (24.01.2018)

5.6 (26.01.2017)

5.6  (26.01.2016)

5.6 (02.02.2015)

5.6 (03.02.2014)

5.6  (30.12.2013)