5.7 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად (ქვეყნდება ყოველწლიურად)

5.7 (24.01.2019)

5.7 (24.01.2018)

5.7 (26.01.2017)

5.7 (26.01.2016)

5.7 (02.02.2015)

5.7 (03.02.2014)

5.7 (30.12.2013)