5.8 ადმინისტრაციული ორგანოს ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი (ქვეყნდება ყოველწლიურად)

 

5.8 (24.01.2019)

5.8 (24.01.2018)

5.8 (26.01.2017)

5.8 (10.02.2016)

5.8 (02.02.2015)

5.8 (04.02.2014)

5.8 (30.12.2013)