5.9 ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად (ქვეყნდება ყოველწლიურად)

 

5.9 (24.01.2019)

5.9 (24.01.2018)

5.9 (26.01.2017)

5.9 (26.01.2016)

5.9 (02.02.2015)

5.9 (03.02.2014)

5.9 (30.12.2013)