6.2 ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია (ქვეყნდება ძალაში შესვლიდან 10 დღეში)

2014 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების სკალირებული ქულის გამოთვლის მეთოდი (16.05.2014)

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N18 2015 წლის 30 იანვარი ქ. თბილისი (03.02.2015)

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N19 2015 წლის 30 იანვარი ქ. თბილისი (03.02.2015)

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N20 2015 წლის 30 იანვარი ქ. თბილისი (03.02.2015)

 

 2015 წლის შემოდგომაზე პროფესიული ტესტირების საფუძველზე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად საფეხურზე აპლიკანტთა განაწილების მიზნით შექმნილი რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცების თაობაზე (23.10.2015)

 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის (ISMS) კომიტეტის შექმნის, მისი შემადგენლობისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ (03.05.2016)

 

სსიპ – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ (03.05.2016)

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 26 ოქტომბრის №111/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (18.10.2016)